STRATÉGIAKUTATÓ INTÉZET

bemutatása

 

„Bolyai után szabadon”

2006-ban tizenöt éves lesz a
Stratégiakutató Intézet

Magyarország
háromszázszáz tagú szellemi csoportja,
egyik tudáselitet szervező intézménye,
alap- és alkalmazott kutatások központja,
metaelméleti és tudatelméleti műhelye,
egyetlen magán alapítású jövőkutató intézete,
információs társadalom kutató csoportja,
interdiszciplináris globalitás- és lokalitáskutató központja,
2025-ig szóló nemzeti stratégiát készítő intézete,
egyik tudás- és értéképítő szellemi központja,
információs- és tudástársadalom fejlesztő intézete,
intelligens régió, megye, kistérség, település stratégiát készítő intézménye,
e-közigazgatást fejlesztő központja,
 felnőttoktatási és távoktatási műhelye,
tematikus turizmus, technológiai, s tudományos parkokat tervező csoportja,
összefoglalva a tudástársadalom korának egyik hazai és európai
non-profit K+F intézete.  

kiadja Magyarország
információs kori internetes tudományos folyóiratát, az INCO-t (www.inco.hu)
stratégiát kínáló könyv- és füzetsorozatait
létrehozza
a Magyarország
tudástársadalmát előkészítő e-mo portálrendszert (www.emo.hu)
támogatja
Magyarország
információs társadalom folyóiratát, az e-Világot

 

Stratégiakutató Intézet: egy valódi tudásközpont – a tudásközpontú jövőért
 

Kérje fel a Stratégiakutató Intézetet, hogy folytasson kutatásokat, készítsen stratégiákat, vezessen projekteket!


 

Stratégiakutató Intézet bemutatása

 

A Stratégiakutató Intézet az alakulása óta eltelt tizenkét évben koncentrált kutatásokat folytatott annak érdekében, hogy Magyarország stratégiai érdekeit szem előtt tartva megfogalmazza egyrészt a globális világ mai folyamatait, a pénzközpontú újkapitalizmus természetét, a következő harminc évre jellemző információs kor sajátosságait, másrészt Magyarország nemzeti stratégiáját 2020-ig, a tudásalapú gazdaság és társadalom lehetséges programjának elemeit, a magyar terület- és társadalomszerkezet átalakításának követelményeit.

A Stratégiakutató Intézet tevékenysége négy szerepből – kutatás, stratégiakészítés, fejlesztés, oktatás – tevődik össze. A kutatásokban mintegy százötven-kétszáz szakember vett részt és számos partnerintézménnyel működtünk együtt. Kutatóink több külföldi tanulmányúton vettek részt, nemzetközi konferenciákon tartották előadást az Egyesült Államoktól Indiáig. A nemzetközi kapcsolatok része az a közös magyar-finn-japán kutatás is, amelyet a Tamperei Egyetem szervezett meg intézetünk részvételével. A kutatási tevékenységeink szakmai műhelyekben folynak, így például a Veszprémi Egyetemmel közösen létrehoztunk két – e-közigazgatási és jövőkutatási – kutatócsoportot.

Az eredmények összegzése és a nyilvánossággal való megosztása végett az intézet kiadói tevékenységet indított, amelynek keretében több könyv- és füzetsorozatban publikálta az információs társadalommal, a globális és lokális változásokkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket és javaslatokat. Ilyen könyvsorozat a Nemzeti stratégia 2020-ig Könyvek, az Információs Társadalom Könyvek és a Tudásrégió Könyvek sorozat. A publikálás, a szakmai információk terjesztésének új formájaként indította el az intézet 1999-ben INCO címmel az első magyar internetes folyóiratot a globális információs korról, az információs társadalomról, a tudásalapú gazdaságról, valamint, de nem utolsó sorban a regionális információs társadalomról és azok fejlesztéséről. (www.inco.hu).

A publikálás mellett pedig bekapcsolódtunk az oktatás modernizálásába és a távoktatás elterjesztésébe is.  Kísérleti felnőttoktatási egyetemünkön, a Központi Civilegyetemen hatodik éve folyik oktatás, de létrehoztunk egy távoktatási központot is, ahol most távoktatási tananyagkészítés folyik. 2002-ben pedig már második alkalommal rendezzük meg az Információs Társadalom Mesteriskolát projektmenedzserek, fejlesztők, szakértők részére.

Az utolsó három évben a Stratégiakutató Intézet a kutatások eredményeit felhasználva több regionális, megyei információs társadalom projekt előkészítését végezte el, azaz számos magyar megye és régió, újabban kistérségek és települések felkérésére stratégiákat dolgoztunk vagy dolgozunk ki az intelligens térségek és települések koncepciójának megvalósítására.

A Stratégiakutató Intézet legújabb programjai között szerepel egy a Szilícium-völgy (Silicon Valley) mintájára Tudás-völgy néven – az INCOPARK Technológia- és Tudománypark Fejlesztési Övezet részeként - létrehozandó szellemi tőke park, vagy tudáspark, Magyarország információs társadalom portálja (www.emo.hu), amely voltaképpen egy integrált portálhálózat, s ennek részeként az Európában is egyedülálló Tudásáruház, illetve a Találmány e-piactér. Az innováció terén elért kutatási és fejlesztési eredményeink folytán vehetünk részt 2001 óta a STRINNOP nevű, a regionális innovációs profil erősítése érdekében indított Európai Uniós projektben. Az utóbbi két évben intenzív kutatásokat folytattunk az e-turizmus és a turisztikai élményparkok témájában, elkészítettük a szobi Hagyománypark élménypark-stratégiáját, valamint a Somogy megyei Bárdudvarnok-Bányán önálló turisztikai élménypark fejlesztését indítottuk el.

A Stratégiakutató Intézet hét évvel ezelőtt költözött ki Nagykovácsiba, amely közvetlenül Budapest szélén van, ideális természeti környezetben, emellett egy másik ideális helyen, a Budaörsi Ipari és Technológiai Parkban is irodát működtet.

Fontosabb kutatási témák

Magyarország és Közép-Európa jövője 2020-ig, A globalizáció elmélete és trendjei, A lokalizáció elmélete és hazai alternatívái, Az információs társadalom elmélete és gyakorlata, Új tudáselmélet és tudástársadalom, „Új emberkép” elmélet, A tudat integráns elmélete, Az e-közigazgatás és az e-gazdaság, Az innovációs gazdaság és a gazdasági parkok; A társadalomgazdaság esélye, Egyházak az információs korban, stb.

Fontosabb terület-, gazdaság- és társadalomfejlesztési referenciák

Országos stratégiák:

A magyar helyi társadalmak fejlesztése, Az információs társadalom magyar stratégiája, Magyar kommunikációs stratégia, A kárpát-medencei cyber stratégia, A magyar felnőttoktatás és a civilegyetem stratégiája, Nemzeti stratégia 2020-ig, Helyi csodák kutatás (lokális fejlesztések feltérképezése), Hazai távoktatási stratégia, A gazdasági-ipari parkok programja, Magyar civil társadalom stratégia, e-Turizmus stratégia és a tematikus turizmus parkok, A református egyház információs kori stratégiája, stb.

Regionális és megyei, kistérségi és városi információs társadalom stratégiák (1999-):

Ezeket a stratégiákat a regionális fejlesztési ügynökségek, a megyei közgyűlések, a kistérségi társulások, önkormányzatok, stb. elfogadták, mint a térségek intelligens fejlesztési programjait. A stratégiák és operatív programok alapján a térségekben elindult az információs társadalom fejlesztési projektek megvalósulása.

További fontosabb kutatásaink, stratégiáink:

Eddigi partnereink, megbízóink:

Bács-Kiskun Megye Közgyűlése, DARFT Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., Elender Rt., Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács, Gábor Dénes Főiskola, Gazdasági Főiskola, Gazdaságkutató Intézet, Hegel-Fukuyama Társaság, INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft., Kiskun Vidékfejlesztési Társulás, KMRFT – Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Kodolányi János Főiskola, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., Magyar Teleház Szövetség, Magyar UNESCO Bizottság, MATÁV Rt., MTA RKK ATI, MTA RKK NYUTI, MTA Szociológiai Intézet, Növekedéskutató Intézet, Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Országos Rádió és Televízió Testület, Pest Megye Közgyűlése, Győr-Sopron Megye Közgyűlése, Ipari Parkok Egyesülete, Somogy Megye Közgyűlése, Magyarországi Református Egyház, PARADDIS Projekt (Tampere, Finnország), Veszprémi Egyetem, és számos gazdasági társaság, stb.

Fontosabb fejlesztések

Zselici Édenkert jövőváros, tematikus turizmus park

BITEP (Budaörsi Ipari és Technológiai Park) Innovációs Központ (szoftverfejlesztő központ, találmány menedzselés, IT kompetencia központ, stb.)

Veszprémi Egyetem (két közös kutatócsoport, három új szakirány indítása, KKK, regionális tudásközpont program, egyetemfejlesztés, jövő-tantárgy tananyag írása)

e-Közigazgatás (kistérségekben e-közigazgatási projektek készítése és megvalósítása közösen az informatikai cégekkel)

Aba és sárvízi kistérség (intelligens város és kistérség, e-demokrácia kísérlet, technológiai park, e-közigazgatás); minden intelligens (információs társadalom, e-gazdaság, e-content, stb.) térség és település projekt;

INCO internetes folyóirat (kiadja SKI +HÉA), e-Világ folyóirat (e-Világ Alapítvány); rádió és tv-műsorok, oktató filmek; könyv és füzetsorozok stb.

e-Magyarország portál és tudásáruház

Civilegyetem (felnőttoktatás kísérlet 1996 óta); Információs Társadalom Mesteriskola (SKI);

Kutatóközpont, adattár építése Nagykovácsiban

Információs társadalom projektek a még nem csatlakozott európai országokba, ill. a FÁK országaiban

Új tudás prezentáció az EU-ban és a globális világban (kezdve ERIS@-tól az angol nyelvű könyvsorozatig); az új tudások kiadása és terjesztése magyar és angol nyelven

Oktatási tevékenységek

Oktató tevékenységet végző intézményeink célja a közvélemény formálása, a széleskörű ismeretterjesztés az információs társadalom és a tudástársadalom, a tudásalapú gazdaság kihívásaival kapcsolatban, szakemberek tájékoztatása a feladatokról és a megvalósítás módszereiről, felkészítésük a tudásközpontú, innováció vezérelte cselekvésre, valamint felsőoktatási és felnőttoktatási tananyag- és multimédiás távoktatási tananyagkészítés. (Ezek helyszíne elsősorban a Veszprémi Egyetem, a Gazdasági Főiskola és a Kodolányi János Főiskola.)

Saját intézményeink:

Központi Civilegyetem (1996-tól) - kísérleti felnőttoktatási központ az információs és tudástársadalom korszakára való felkészítés érdekében

Információs Társadalom Mesteriskola (2000-től) intenzív egyhetes képzés az információs társadalom projektek menedzserei, fejlesztők, szakértők, egyetemisták részére

SKI Távoktatási Központ - távoktatási tananyagkészítés. Témák: információs társadalom, e-gazdaság, e-kultúra, e-közigazgatás (a Veszprémi Egyetemmel közösen)

Új Tudás Távegyeteme (előkészületben) - A klasszikus és a legmodernebb francia minták alapján szerveződik, enciklopédikus igénnyel kívánja ismertetni a természet- és társadalomtudományok legújabb eredményeit és kérdéseit. 

Szellemi műhelyek

Globalitás Műhely, Lokalitás Műhely, Információs és Tudástársadalom Műhely, Civil Műhely, 2100 Csoport, Hagyomány Központ, Tudat és Tudatállapot-változások Kutatócsoport, e-Gazdaság Központ, e-Közigazgatás Munkacsoport, Társadalomgazdasági Kutató és Fejlesztő Központ, Jövőkutató Csoport, Integrált Jóléti Rendszerek munkacsoport, Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport, Média Intézet.

Intézetünk a következő szervezeteknek állandó vagy pártoló tagja

Európai Intelligens Régiók (regionális információs társadalom kezdeményezések) Szövetsége (Eris@), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Első Magyar Tudásalapú Virtuális Vállalat (EMaTaViV), INCOPARK Konzorcium, Intelligens Fejér Megye Konzorcium, Intelligens Szatmár-Bereg Régióért Egyesület, Ipari Parkok Egyesülete, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület, Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), Magyar Tartalomipari Szövetsége, Magyar Tudományos és Ipari Parkok Szövetsége, Munkavállalók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), Optomechatronikai Klaszter, Tudás-völgy Klasztermenedzsment Virtuális Vállalat.

Küldetés (2005-ig)

Segíteni Magyarországot, hogy a múltban való vesztegelésből eljusson a jövő országútjára. Átfogó jövővíziót fogalmazni és mindenhol képviselni. Piaci alapon működő kutatócsoportként, stratégiakészítő intézetként az új korszellem elterjesztőjének lenni. Magyarországon megteremteni a tudástársadalom elméletét, és törekedni arra, hogy ezt széles körben alkalmazzák. Tág és toleráns szellemi holdudvar megnyerésével és dinamizálásával – sokféle kínlódás árán is - megteremteni Magyarország egyik legfelkészültebb és legdinamikusabb K+F intézetét.

 

2004. január 22.

 

Stratégiakutató Intézet Kht.